Dichterbij de burger met digitalisering

Hoe virtuele netwerken ‘samen een digitale overheid’ snel helpen realiseren

Michel Ludolph
Dichterbij de burger met digitalisering

Door COVID-19 heeft digitalisering binnen onze samenleving een gedwongen sprong gemaakt. Wij winkelen op internet, werken massaal thuis en ook contact met overheidsorganisaties en bedrijven gaat via de digitale weg. COVID-19 heeft de discussie over digitalisering binnen de overheid verder aangezwengeld: burgers en bedrijven hebben hoge verwachtingen en begrijpen niet dat zij voor contact met de overheid bij zoveel verschillende (digitale) loketten moeten zijn. In hun gezamenlijke manifest voor de Digitale Overheid in het (post) COVID-19 tijdperk stellen de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook dat één sterke, digitale overheid een cruciale voorwaarde is voor het “nieuwe normaal”.

Het manifest[i] toont de urgentie aan en beschrijft dat de crisis laat zien dat we er nog niet zijn. Er is werk aan de winkel. Overheidsdienstverlening moet gebaseerd zijn op persoonlijke situaties en levensgebeurtenissen en om te allen tijde ‘open for business’ te blijven, moeten alle onderdelen van overheidsdienstverlening ook een digitaal alternatief hebben. Uiteindelijk moet er een balans gevonden worden tussen digitale en fysieke dienstverlening. Ook dienstverlening bij het fysieke loket moet namelijk beter. Zowel in de fysieke als digitale wereld, moet de burger bij het oplossen van problemen langs te veel loketten. Het manifest roept daarom op om snel werk te maken van een overheidsbreed loket -een echte balie- bij de gemeente. Een plek waar mensen, die dikwijls minder digitaal vaardig zijn en meerdere en/of zeer grote problemen hebben, geholpen kunnen worden door meerdere uitvoeringsorganisaties.

EQUINIX CLOUD EXCHANGE FABRIC™

Equinix Cloud Exchange Fabric® (ECX Fabric®) directly, securely and dynamically connects distributed infrastructure and digital ecosystems on Platform Equinix®.

Learn More
ECX Fabric pic

De thema’s[ii] die in het manifest worden beschreven, zijn niet nieuw. De coronacrisis maakt echter duidelijk dat er meer haast geboden is. Duidelijk klinkt het besef door dat het gaat om het verbeteren van dienstverlening, of die nu digitaal of aan een balie wordt geboden. Dit is niet alleen een technisch, maar ook een organisatorisch vraagstuk. Zowel online als aan de balie zal samengewerkt moeten worden over de grenzen en structuren van organisaties heen. Immers, één balie bij de gemeente betekent dat de persoon aan die balie ook namens meerdere uitvoeringsorganisaties kan optreden, informatie van die organisaties kan inzien en processen kan aansturen. Het veilig koppelen van processen en gegevens tussen overheden en het vormen van een integraal beeld van de burger wordt dus steeds belangrijker om goede (digitale) dienstverlening mogelijk te maken. Pas dan vormt men samen één digitale overheid.

Vertrouwen en data: koppelen is beter dan overdragen

Het koppelen van gegevens door de overheid om de burger beter van dienst te zijn, klinkt als “gewoon doen”. Men is toch die ene overheid die de burger veronderstelt? In de praktijk is dit echter lastiger. Vergeet niet dat er ook regels zijn die ons beschermen tegen het koppelen van gegevens door de overheid en dat er checks and balances zijn ingebouwd tussen overheidsorganisaties op basis van toegang tot data. De overheid moet blijven uitleggen waarom data wordt opgeslagen en waarvoor het wordt gebruikt. Ook moeten burgers en bedrijven daar meer de regie over kunnen voeren.

Datagebruik door de overheid is uiterst gevoelig en raakt ons vertrouwen in de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire of de rechtszaak tegen SyRI. Het manifest beschrijft dat er tijdens de COVID-19 periode veel gegevens zijn overgedragen tussen burgers, bedrijven en de overheid om de steunregelingen uit te voeren. Het blijkt dat het ‘aan de achterkant’ veilig uitwisselen van gegevens tussen verschillende overheidsorganisaties nog moeilijk gaat. Daardoor moeten vaker gegevensoverdrachten, oftewel het kopiëren van gegevens, tussen organisaties plaatsvinden. Dit brengt (privacy) risico ́s met zich mee omdat gegevens op meerdere plaatsen bewaard worden. Jouw digitale footprint wordt groter, maar ook het risico dat je onbedoeld geraakt wordt door data die niet actueel of onjuist is in de context waarin een andere organisatie die gebruikt. Het ‘koppelen’ van gegevens tussen organisaties en het ondersteunen van ‘datalogistiek’ via veilige voorzieningen wordt dus steeds belangrijker, juist met het oog op privacy.

Equinix heeft een propositie voor centrale dataopslag: de Equinix Data Hub®. De functie van de Data Hub is het centraal opslaan van data en vervolgens beschikbaar te maken via een multi channel strategie. Multi channel is “het naast elkaar of geïntegreerd inzetten van verschillende distributiekanalen om met klanten in contact te komen en – of producten te verkopen” [iii]. Van oudsher komen verschillende distributiekanalen bij Equinix bij elkaar en vormen tezamen een ecosysteem. Eigenschap van zo’n ecosysteem is dat aangesloten partijen snel en flexibel informatie kunnen uitwisselen. Equinix host meerdere ecosystemen binnen haar datacenters, waaronder ook een “Overheids-ecosysteem”. Diverse overheidsdiensten worden vanuit Equinix beschikbaar gesteld. Equinix is dan ook als ODC (Overheidsdatacenter) gecertificeerd. Een van deze overheidsdiensten is het KPS (Koppelvlak Publieke Sector). Dit koppelvlak koppelt diverse overheidsinfrastructuren, waaronder het RON (RijksOverheidsNetwerk) aan elkaar.

Het ligt voor de hand om daar waar alle channels bij elkaar komen een “Overheids Data Hub” te creëren. Dit maakt het mogelijk snel en effectief informatie vanuit een centrale bron aan te bieden. Tevens vormt dit de opmaat naar een Overheids Cloud uitrol, waarbij de Overheid haar diensten vanuit de Cloud kan aanbieden. Dit in een hybride infrastructuur, waarbij data te allen tijde veilig en “on-premise” in het ODC staat, maar wel vanuit de Cloud aangeroepen kan worden, zonder dat de data in de publieke Cloud opgeslagen hoeft te worden.  Equinix heeft hier reeds de infrastructuur voor klaar staan via ECX Fabric® (Equinix Cloud Exchange Fabric®). ECX-Fabric® biedt directe, veilige toegang tot diverse Cloud partijen via directe, private koppelingen.

Des te meer een reden om een Equinix Data Hub® op te zetten. Een Equinix Data Hub® kan simpelweg een Data Lake zijn, maar het is wellicht ook interessant om naar een “federated” model te kijken. In een dergelijk model bieden diverse overheidspartijen data aan, gescheiden in partities die dan deels of in het geheel, al dan niet tijdelijk, aangeboden kunnen worden aan derden, eventueel zelfs tegen betaling.

COVID-19 toont eens te meer de afhankelijkheid van een goed werkende Generieke Digitale Basisinfrastructuur en de sturing daarop aan. Gegevens moeten bij de bron blijven en er is behoefte aan een plan voor het koppelen van gegevens, zodat het raadplegen en gebruiken van elkaars gegevens ‘aan de achterkant’ makkelijker gaat. Dat is nodig om de medewerker die straks namens verschillende organisaties aan de balie zit te ondersteunen en digitale diensten langs levensgebeurtenissen te organiseren. Voor dat laatste zal men bijvoorbeeld ook gebruik willen maken van service platformen in de Cloud waarbij het niet de bedoeling is dat ook alle data van burgers daarin worden opgeslagen. Equinix Data Hub® is bij uitstek het platform dat aan al deze voorwaarden voldoet.

Lees meer over ECX Fabric® om te ontdekken hoe u snel uw netwerkmogelijkheden regionaal, nationaal en over de hele wereld kunt op- of afschalen.

 

 

[i] Dichterbij door digitalisering, August 2020, Rijksoverheid

[ii] Digitale inclusie, digitale dienstverlening, veiligheid van digitale infrastructuur, gebruik van data en privacy en digitaal werkgeverschap

[iii] Multichannel vs. Multiexperience, August 2020

Michel Ludolph
Michel Ludolph Global Solutions Architect (GSA)