5 tekniktrender som kommer att påverka den digitala infrastrukturen 2021

Justin Dustzadeh
5 tekniktrender som kommer att påverka den digitala infrastrukturen 2021

2020 var ett år som inte liknade något annat, och omständigheterna gjorde att digital transformation som i vanliga fall hade tagit flera år skedde på bara några månader och hade en enorm inverkan på våra liv. Covid-19 påskyndade användningen av digitala verktyg inom alla företag i alla branscher. Pandemin har även visat hur viktig den digitala infrastrukturen och tekniken är för att lyckas som företag.

Utvecklare från Equinix diskuterade nyligen vilka vi tror är de största tekniska tendenserna och digitala infrastrukturtrenderna för kommande år. Det här är vad vi tror:

Molnautentisk infrastruktur kommer att dominera

Digitala företag drivs alltmer av moderna programvarustacks och en utbredd användning av teknik med öppen källkod samt teknik som är utvecklad för molnmiljöer. Det molnautentiska är ett slags programutveckling som är optimerade för molnbaserade databehandlingstekniker och användningar, exempelvis för mikrotjänster, API-prioritet, containers och DevOps. Det gynnar även relaterad kapacitet som containerorkestrering (till exempel Kubernetes), Service Mesh (till exempel Istio) och beständig infrastruktur.

Tillsammans gör dessa tekniker att organisationer snabbt kan bygga, köra och orkestrera skalbara applikationer som kan distribueras och driftsättas globalt, vanligtvis genom att utnyttja en hybridbaserad multimolnarkitektur. Dessa distribuerade driftsättningar innebär allt hårdare krav i fråga om latens, tillgänglighet, prestanda och agilitet, och de är beroende av infrastruktur som erbjuder självprovisionering, automatisk skalning och självläkande kapacitet genom programvara.

Digital infrastruktur är viktigare än någonsin. Digital transformation som under normala förhållanden sannolikt hade tagit fler år har skett på bara några månader, och den trenden kommer att accelerera. IDC förutser att ”i slutet av 2021 kommer 80 procent av företagen att använda sina lärdomar i praktiken och införa en process för att gå över till molncentrerad infrastruktur och molnapplikationer dubbelt så snabbt som före pandemin.”[i]

Skiftet är en fundamental förändring från hur traditionell infrastruktur har designats.

Modern digital infrastruktur (datacenter, nätverk och hårdvara) bör abstraheras fullt ut genom API:er och orkestreras genom programvara. Denna approach ger applikationsutvecklare möjligheten att driftsätta och hantera distribuerad infrastruktur i programvaruhastighet, så att de kan fokusera på det som är viktigt – att förnya och bygga smartare appar. För att kunna göra sådana abstraktioner måste man bygga in observerbarhet i realtid i infrastrukturtillståndet och utveckla programstyrda gränssnitt genom vilka man deklarativt kan definiera önskat tillstånd, för alla komponenter eller kombinationer av komponenter, i alla led, från edge till multimoln.

Med ett sådant ramverk blir driftsättningen och hanteringen av distribuerad infrastruktur en fråga om att bygga en stängd loop, ett adaptivt distribuerat system. Det kan bara göras effektivt i stor skala genom programvara och öppen teknik.

Vår vision för programvarudefinierad infrastruktur är att allt som kan automatiseras bör automatiseras genom programvara. Förmågan att virtualisera och/eller containerpacka och abstrahera arbetsbelastningar från underliggande fysiska enheter har lett till paradigmskiften såsom infrastruktur som kod och beständig infrastruktur. Det gör det möjligt med snabb driftsättning av infrastrukturresurser och snabbare implementeringstider, särskilt i en hybridbaserad multimolnmiljö.

2021 kommer molnautentiska tekniker snabbare att spridas i praktiskt taget varje lager av infrastrukturstacken, och detsamma gäller för digital infrastrukturorkestrering från edge till multimoln.

See How Digital Leaders Are Prepared for Whatever Is Next

GXI Vol. 4 tracks shifts in the digital economy and their impacts on digital business. Explore how leaders use their digital infrastructure to fuel growth, where it’s happening and how you can use interconnection to stay competitive.

Learn more
Stunning aerial view at night of the very crowded Hong Kong island streets, Shot above the Sai Yin Pun district

Det paradigm som prioriterar edge kommer att driva på innovation

Enligt VP Gartner-analytikerna Nick Jones och David Cearley kommer ”mer än 50 procent av företagsgenererade data att skapas och bearbetas utanför datacentret eller molnet år 2023, från mindre än 10 procent år 2019.”[ii] I en värld där vi i allt högre utsträckning lever och arbetar vid edge fortsätter databearbetningen att flyttas – i en aldrig tidigare skådad takt – bort från centraliserade datacenter till en distribuerad, interconnection-infrastruktur som finns vid edge, nära de platser där data skapas och nära konsumtionskällorna.

Oavsett om det handlar om videokonferenser, samarbetsverktyg, streaming, gaming eller resesätt, är dagens moderna applikationer i allt högre grad utformade från grunden för automatiserad och elastisk driftsättning vid edge. Där måste enorma mängder data från flera källor snabbt bearbetas. Edge är också den plats där många applikationer och mikrotjänster måste sammankopplas med låg latens för att tillhandahålla bästa möjliga användarupplevelse. För att driftsätta distribuerade applikationer över flera edge-platser och infrastrukturnivåer, från edge till multimoln, krävs en grundlig förståelse och bedömning av arkitekturmässiga avvägningar. Det gäller bland annat designen på tillgänglighetszoner, distribuerade Service Mesh, trafikhantering, data-pipelines, säkerhet, cachelagring och tillståndshantering (tillståndslös kontra tillståndskänslig).

Dessutom kommer nya edge-specifika infrastrukturbegränsningar att uppstå när databehandling och data flyttar till edge. De innebär kapacitets- och tillgänglighetskrav kopplade till fotavtryck, energi, nätverk, hårdvara för databehandling och lagring, samt behov av modularitet och utbyggbarhet, multitenans, helt automatiserad drift (NoOps) och tillgänglighetszoner över flera datacenter. Man kommer att behöva förstå och optimera detta och mycket annat samtidigt.

2021 kommer vi se en fortsatt stark ställning för driftsättningar som prioriterar edge och en våg av teknikinnovationer över infrastrukturstacken för att hantera den ökade komplexitet som tillförlitlig skalning och orkestrering av distribuerad infrastruktur vid edge innebär.

5G kommer att drivas av optimalt placerad edge-infrastruktur

5G innebär en viktig teknisk böjningspunkt. Vi förutspår att 5G med tiden kommer att bli för trådlöst vad bredband var för landlinan.

2021 kommer att bli det år då företag tar hänsyn till 5G i sina planer för infrastrukturdriftsättning. 5G-kapacitet med hög prestanda kräver fysisk infrastruktur som optimalt sträcker sig in till edge. Genom att placera applikationer och avgränsade IT-miljöer nära 5G-åtkomst och kärnfunktioner i molnnära datacenter med en hög grad av interconnection, kan företag skörda frukterna av den här kraftfulla, nya tekniken. Kombinationen av ny digital infrastruktur och befintliga makro-edge-datacenter kommer att bilda en kraftfull arkitektonisk modell som kännetecknas av enorma mängder data och distribuerade databehandlingsresurser som är tillgängliga med lägre latens. Det öppnar dörrarna för nya databehandlingsparadigm för nya användarfall som tidigare inte kunde utnyttja sådana framsteg.

Som nätverksteknik kommer 5G att erbjuda bredare täckningsområden, bättre tillförlitlighet, högre bandbredd och ökad säkerhet. Det kommer alltid att vara igång och närvarande, med väsentligt förbättrad kapacitet och prestanda – inklusive 100 gånger snabbare datahastigheter (multi-Gbps), mycket låg RAN-latens (ner till 1ms) och hög enhetsdensitet. Sådan kapacitet kommer att öppna upp för nya möjligheter och tillfällen för robotteknik, drönare, självkörande bilar, telemedicin och taktil internet och mycket, mycket mer.

Det kommer inte att bli lätt att uppfylla den visionen och löftet om 5G. Allt eftersom den positiva attityden till 5G-utbyggnad ökar världen över kommer framgång i allt högre utsträckning vara beroende av att skapa ett avancerat digitalt ekosystem av producenter och konsumenter. Det kommer även krävas att den multivariabla funktionen i den underliggande infrastrukturen optimeras, inklusive spektrum, RAN, edge-datacenter, transportnätverk, hårdvara och interconnection.

Idag kan ungefär 80 procent av den urbana befolkningen i USA ansluta till Equinix datacenter inom 10 millisekunder RTT (tur och retur-tid). Dessa makro-edge-datacenter är i hög grad sammankopplade med offentliga moln, nätverksleverantörer, innehållsleverantörer och företag, och skapar ett ramverk som låter 5G-trafik bryta ut direkt och lokalt. Det gör att avgränsade ekosystem effektivt kan ansluta till 5G-nätverket.

En särskilt spännande 5G-kapacitet som kan möjliggöra nya affärsmodeller och användarfall är nätverksskivning, vilket innebär att arkitekter kan skapa och hantera interconnection mellan olika komponenter i samma fysiska nätverk för specifika krav som latens, genomströmning eller säkerhet. Applikationer med stöd för 5G kommer behöva använda interconnection till resurser som spänner över internet, offentliga eller privata moln och edge-arbetsbelastningar som företrädesvis är placerade i närheten av UPF (User Plane Function).

Avancerade 5G-användningsfall kommer att behöva en grundläggande förändring i den underliggande infrastrukturen innan de kan skala. För Equinix börjar resan mot att förverkliga 5G med att utnyttja befintlig infrastruktur och kapacitet, samtidigt som vi identifierar och planerar för framtida användningsfall som på ett meningsfullt sätt kan dra nytta av potentiell utbyggnad av neutrala, fysiska infrastrukturdriftsättningar med multitenans längre ut mot edge. Vi anser att datacenter och fysiska infrastrukturer för 5G bör vara moderna, skalbara, flexibla och neutrala med interconnection och multitenans.

AI kommer att vara distribuerad och flytta mot edge

AI är verkligen inte ett nytt koncept, men med framstegen inom både maskin- och djupinlärning kommer AI att förändra praktiskt taget varje bransch, precis som elektriciteten gjorde för ungefär 100 år sedan. IDC menar att år 2022 kommer 80 procent av de organisationer som gått över till en hybridbaserad affärsmodell att lägga fyra gånger så mycket pengar på AI-aktiverad och säker edge-infrastruktur för att leverera affärsagilitet och -insikter i realtid.[iii]

Mängden databehandling som används i de största AI-träningarna har ökat exponentiellt. Den fördubblas faktiskt nästan var tredje och en halv månad, och AI:s algoritmiska effektivitet fördubblas var 16:e månad.[iv] De här siffrorna undertrycker drastiskt den tvååriga fördubblingstiden i Moores lag. Så pass viktiga förbättringshastigheter i fråga om både hårdvarumässig och algoritmisk effektivitet gör att fler AI-arbetsbelastningar kan utföras med mindre hårdvara och färre behandlingsresurser. Den förändringstakten kommer bara att öka 2021 och därefter, när användningen och genomträngandet av AI breddas till varje bransch och organisation.

I ett typiskt AI-arbetsflöde samlas stora mängder data som förbehandlas för modellering. Träningsmodellerna används sedan för prognos eller inferens och kan finjusteras upprepade gånger. Offentliga moln har traditionellt sett varit en attraktiv plats för driftsättning av AI, eftersom AI-algoritmer och -träningar fungerar bäst med stora dataset och databehandlingskluster som kan skala automatiskt. Men för alltfler användningsfall behöver AI inte driftsättas på ett distribuerat sätt och vid edge.

I dessa fall innebär ytterligare krav relaterade till latens, prestanda, sekretess och säkerhet att vissa AI-data och viss bearbetning – för både inferens och träning – är i närheten av användare och källor till dataskapande och -konsumtion.

När det handlar om att köra arbetsbelastningar för AI-träning vid edge finns det frågor och avvägningar som måste tas med i beaktningen. Det rör bland annat energi, prestanda, datasekretess, datasäkerhet, datagravitation och -aggregering samt enkelhet. På liknande sätt behöver man beakta sådant som latens, tillgänglighet, enhetsresurser, datasekretess, datasäkerhet och -aggregering i fråga om inferens vid edge.

Under 2021 kommer vi se att AI-driftsättningar sker i allt snabbare takt vid edge för både AI-träning och ­­‑inferens, tillsammans med förbättrad aaS-kapacitet för automatisering av infrastrukturdriftsättning och orkestrering av hybrid- och multimolnbaserade AI-miljöer.

See How Digital Leaders Are Prepared for Whatever Is Next

GXI Vol. 4 tracks shifts in the digital economy and their impacts on digital business. Explore how leaders use their digital infrastructure to fuel growth, where it’s happening and how you can use interconnection to stay competitive.

Learn more
Worldwide Interconnection Bandwitdth Growth CAGR 2019-2023

Datacenter kommer att bli griddpositiva

I och med att den globala klimatkrisen fördjupas skiftar ledande organisationer sina hållbarhetsmål från att undvika negativ inverkan till att skapa positiv förändring. Som ett minimum tar företag fram strategier som stämmer överens med Parisavtalets mål och erkänner det brådskande behovet att göra globala ekonomier kolfria.

IDC förutser att ”år 2025 kommer 90 procent av G2000-företagen att ha återanvändbara material i distributionskedjorna för IT-hårdvara, kolneutrala mål för leverantörers anläggningar och lägre energianvändning som krav för att göra affärer”.[i]

Hittills har många datacenterföretag hanterat sin energiförbrukning och motsvarande kolutsläpp genom designinnovationer och energieffektiva åtgärder. Flera har gått ett steg längre genom att åta sig att använda 100 procent förnybar energi och bli kolneutrala, och vissa har anpassat sig efter EU:s gröna giv (Green Deal) och krävt helt kolneutrala datacenter till 2030.1 Den digitala ekonomin förväntas fortsätta att växa i en snabbare takt 2021, vilket sätter datacenter i en nyckelposition, med ansvar att driva en positiv miljöeffekt.

2021 kommer vi se en förflyttning mot de första större datacenterprojekten som är positivt inställda till ”gridd och hållbarhet”.

Datacenter kan ha en positiv inverkan på miljön på en mängd olika sätt. Från indirekta möjligheter till att påverka utvecklingen av värdplattformar som på ett korrekt sätt kan kombinera väderprognoser, användnings- och efterfrågansmönster och kapacitet såsom belastningsfrånkoppling, till specifika åtgärder som att utnyttja stora energilagringslösningar på plats för att tillhandahålla flexibla, omedelbara energikällor, eller till och med utnyttja överskottsenergi i form av värme för att justera lokal energiefterfrågan.

Övergången från neutral till positiv inverkan kommer att kräva en teknikdriven approach. Det kommer också att krävas uppbyggnad av både globala och lokala ekosystem av mycket intresserade parter. På lång sikt kommer den här trenden och uppkomsten av nästa generations applikationer som kräver ultralåg latens att leda till en förändring vad gäller placering av datacenter. Datacentren av nästa generation kommer att avcentraliseras och integreras i samhället, och där fungera som motståndskraftiga ekosystem för databehandling, anslutbarhet, energi och värme.

Ett ökat fokus på hållbarhet innebär ett skifte mot öppna infrastrukturstandarder för datacenter – från design och drift till energihantering, bränsleceller av nästa generation och nedkylning. Den här trenden kommer att påskynda datacenterinnovation och spela en avgörande roll mot griddpositivitet genom att minska de hinder som utrustningsleverantörer ställs inför när de utvecklar plattformar för verksamhetskritiska datacenteranläggningar.

En kombination av faktorer – inklusive möjliggörande teknik (delvis genom mer öppna hårdvaruplattformar och bättre interoperabilitet mellan leverantörer), ett överhängande behov att lösa klimatförändringen genom att utveckla förnybara energikällor och integrera till stora energimarknader, de tillhörande utmaningarna med lagring och nya plattformar som kräver ännu lägre, heltäckande latens samt behovet att driva databehandlings- och nätverksresurser närmare edge – kommer att ge upphov till griddpositiva datacenterprojekt.

Forma digital infrastruktur för framtiden

Även om vi hoppas att 2021 kommer att vara mer förutsägbart och mindre överraskande än 2020, är det tydligt att vi inte kommer att kunna gå tillbaka till hur allt var tidigare. Digital tillväxt och acceleration är här för att stanna, vilket gör att digitala ledare måste ta till sig den teknik och de trender som kommer att ge deras organisationer en klar fördel. Affärs- och teknikledare som förstår och anammar dessa makrotrender kommer att vara bättre förberedda för att bidra till vår ständigt föränderliga framtid.

På Equinix hjälper vi digitala ledare att förena och sammankoppla sina digitala infrastrukturer genom att utnyttja det bästa av dessa omvandlande tekniker i alla lager av Platform Equinix®-stacken – datacenter, interconnection och bare metal – och att göra det på ett hållbart sätt. Det handlar bland annat om att möjliggöra heltäckande orkestrering av dessa kapaciteter i programvaruhastighet, utnyttja API:er och erbjuda verktyg med öppen källkod och molnautentiska tekniker som gör att våra kunder kan ligga steget före imorgon, idag.

Läs mer om dessa och andra trender som driver digital tillväxt och hur du kan vända dem till din fördel. Ladda ner Global Interconnection Index volym 4 nu.

 

 

[i]. “IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2021 Predictions,” IDC, October 2020, Doc #US46942020.

[ii]. Nick Jones and David Cearley, “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020: Empowered Edge,” Gartner, March 10, 2020, ID G00450640.

[iii]. “IDC FutureScape: Worldwide Future of Digital Infrastructure 2021 Predictions,” IDC, October 2020, Doc #US46470820.

[iv]. Raymond Perrault et al, “The AI Index 2019 Annual Report,” AI Index Steering Committee, Human-Centered AI Institute, Stanford University, Stanford, CA, December 2019.

Avatar photo
Justin Dustzadeh Chief Technology Officer
Subscribe to the Equinix Blog