Dlaczego przyszłość jest hybrydą?

Cztery kluczowe kwestie wyznaczają kierunek działań w kontekście szybko zmieniającego się krajobrazu infrastruktury cyfrowej

Matthew Gingell

Termin hybryda przywołuje wiele obrazów. Od hybrydowych gatunków roślin po hybrydowe samochody. Również przykład z naszego podwórka: hybrydowe architektury o cyfrowej infrastrukturze. Hybryda to powiązanie rzeczy uzupełniających się. Może być genetyczna, może występować w napędach, a w przypadku IT, stanowi podstawowy element projektu architektonicznego. Rezultatem jest synteza, która nie jest sumą rzeczy pierwotnych, ale jest zupełnie nową jakością.

Zastanówmy się przez chwilę nad hybrydowymi pojazdami elektrycznymi typu plug-in (PHEV). Samochody hybrydowe są napędzane zarówno tradycyjnymi paliwami kopalnymi za pomocą silników spalinowych, jak i silnikami elektrycznymi zasilanymi z akumulatorów. Takie rozwiązanie ma potencjalne wady i zalety. Pojazdy PHEV są stosunkowo oszczędne w zużyciu paliwa i zapewniają wyjątkową elastyczność eksploatacyjną. Mogą być zasilane zarówno benzyną, jak i energią elektryczną. Aby jednak w pełni wykorzystać tę elastyczność, pojazdy PHEV wymagają wsparcia ze strony rozbudowanej krajowej lub regionalnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Do tego czasu zalety użytkowe pojazdów PHEV ograniczają się głównie do podróży lokalnych i tracą na znaczeniu w przypadku jazdy na dłuższe dystanse. W pewnym momencie przejście na samochody napędzane wyłącznie energią elektryczną będzie nieuniknione, ponieważ samochody benzynowe przestaną być obsługiwane. Na chwilę obecną pojazdy PHEV stanowią rozwiązanie kompromisowe, które zmierza w kierunku napędu elektrycznego przy jednoczesnym uwzględnieniu rzeczywistych ograniczeń logistycznych.

Można porównać samochody hybrydowe z migracją tradycyjnej/starszej fizycznej infrastruktury IT, która ewoluuje w kierunku nowoczesnej infrastruktury cyfrowej. Tak jak w przypadku pojazdów, niemożliwe jest bezpośrednie przejście z tradycyjnego, fizycznego środowiska IT do obsługiwanej całkowicie w chmurze infrastruktury wirtualnej bez żadnych etapów pośrednich. Jeśli jednak infrastruktura IT nie będzie się integrować się z nowoczesnym światem cyfrowym, oznacza to, że dana firma znajdzie się w niekorzystnej dla siebie sytuacji w porównaniu z konkurencją.

IDC - A Blueprint for DX Success—Start with Hybrid Infrastructure and Connected Ecosystems

Creating an agile, resilient organization through digital transformation remains a top priority, but most organizations struggle to reach the more advanced, mature stages. Read this IDC white paper to learn how organizations can accelerate, enhance, and ultimately benefit from a digital infrastructure strategy that is anchored in hybrid infrastructure and connected ecosystems.

Learn More
IDC-logo-square

Droga naprzód: hybrydowa, wielochmurowa infrastruktura cyfrowa

Hybrydowe architektury wielochmurowe stanowią najlepszą strategię reagowania na szybko zmieniający się krajobraz infrastruktury. Umożliwiają one zarządzanie starszymi procesami wymagającymi dużej ilości danych przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych ram danych, które powstały w chmurze.

W niedawno opublikowanym, sponsorowanym przez Equinix, raporcie IDC pt. „IDC — Plan gwarantowanego sukcesu transformacji cyfrowej: na początek hybrydowa infrastruktura i połączone ekosystemy”, analitycy IDC wyjaśnili znaczenie hybrydowych środowisk wielochmurowych w następujący sposób: „Z nielicznymi wyjątkami, większość przedsiębiorstw poszukujących wsparcia dla swoich przyszłych aplikacji biznesowych będzie musiała wdrożyć hybrydową infrastrukturę cyfrową”.

Cztery istotne dla infrastruktury danych i aplikacji aspekty wymagają dokładniejszej analizy podczas oceny potencjalnych korzyści płynących z hybrydowych rozwiązań wielochmurowych w środowiskach IT:

  • Wdrożenia fizyczne a wirtualne — wykorzystanie hybrydowego rozwiązania wielochmurowego wiąże się z ustaleniem, które elementy środowiska wymagają dedykowanego wdrożenia sprzętu fizycznego. Instalacja, testy i uruchomienie przemyślanego rozwiązania fizycznego może potrwać do trzech miesięcy. Pewną opcją może być wdrożenie wirtualne oferujące szereg funkcji, takich jak sieci definiowane programowo, możliwości obliczeniowe i pamięci masowej oraz aplikacje brzegowe, które można wdrożyć w ciągu zaledwie kilku dni. Wybór pomiędzy dedykowanym rozwiązaniem sprzętowym a rozwiązaniem wirtualnym zależy od szeregu czynników, w tym konkretnych wymagań dotyczących własności danych, wydajności aplikacji i wymogów w zakresie bezpieczeństwa.
  • Rozwiązania publiczne a prywatne — dyskusje na temat obciążeń hybrydowych architektur roboczych zwykle kładą nacisk na migrację do chmury. Jest ku temu ważny powód. Każda organizacja stanie przed pytaniem, jak optymalnie przenieść funkcje IT do chmury, ponieważ krytyczne dla działalności biznesowej aplikacje ewoluują w środowiskach chmurowych, a zasoby oparte na chmurze rosną w coraz szybszym tempie. Ten zmieniający się krajobraz wywiera nacisk na organizacje IT w kwestii adaptacji. Podejście hybrydowe przynosi prawdziwe korzyści każdej firmie, która pragnie zoptymalizować wdrożenia prywatne i publiczne. W ten sposób firma osiąga większą dynamikę (na przykład poprzez wdrażanie strategii wirtualnych dla nowych aplikacji), ale zapewnia również bezpieczeństwo zarządzania starszymi systemami za pośrednictwem zasobów chmury prywatnej.
  • Samodzielne opracowywanie rozwiązań w porównaniu z gotowymi rozwiązaniami, standardami branżowymi i rozwiązaniami opartymi na ekosystemie — wybór pomiędzy projektem własnym a gotowymi rozwiązaniami sprowadza się do porównania kosztów opracowania własnego rozwiązania z takimi czynnikami, jak potencjalne ograniczenia regulacyjne i specyficzne wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych. Utrzymywanie rozwoju na poziomie wymaganym do efektywnego zarządzania złożonymi środowiskami IT staje się coraz bardziej niepraktyczne. Ponadto, aby skutecznie zarządzać światem hybrydowym, konieczne jest wprowadzenie obsługi z poziomu jednego panelu. W przeciwnym razie wzajemne oddziaływanie elementów fizycznych, wirtualnych, starszych generacji oraz opartych na chmurze, a także systemów prywatnych i publicznych może stać się niezwykle skomplikowane. Brak spójnego i kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą może spowolnić cyfrową transformację. Sytuację może dodatkowo komplikować duża liczba partnerów, różne poziomy usług i różne sposoby dostępu do zasobów.
  • Wdrożenia na brzegu a wdrożenia rdzeniowe — istotnym krokiem w ocenie sposobu wdrożenia hybrydowego środowiska wielochmurowego jest ustalenie, które aplikacje i usługi powinny być uruchamiane w rdzeniu, a które na brzegu. Niektóre aplikacje mogą wymagać, aby magazyny danych pozostały scentralizowane w siedzibie firmy w celu zapewnienia prywatności danych, ich ochrony lub obniżenia kosztów dostępu do chmury, ale nadal będą wymagały szybkiego dostępu do analityki opartej na chmurze lub innych aplikacji z wielu chmur. Takie wymogi są najlepiej realizowane w rozwiązaniach rdzeniowych w pobliżu chmury. Z kolei mogą pojawić się również potrzeby obejmujące wiele rozproszonych elementów. Przykład: biura, pracownicy i zasoby zdalne, które działają w oparciu o rozwiązanie integrujące wirtualne pulpity. Inne przykłady mogą obejmować konieczność zapewnienia obsługi sieci IoT z autonomicznymi pojazdami lub aplikacji do kontroli ruchu regionalnego. W takich przypadkach najlepiej sprawdzą się rozwiązania brzegowe bezpośrednio łączące się z wieloma usługami w chmurze. Organizacje stają przed zasadniczym problemem polegającym na jednoczesnym zarządzaniu zarówno podstawowymi, jak i rozproszonymi elementami infrastruktury. Warto przyjrzeć się bliżej tym drastycznie różnym potrzebom.

Rozważmy dwie sytuacje związane z pamięcią masową, w których rozwiązanie hybrydowe umożliwia optymalizację różnych wymogów dotyczących rozmieszczenia pamięci masowej. W sytuacjach, w których wymagana jest lokalna łączność z chmurą o wysokiej przepustowości, pamięć masowa umieszczona w głównej lokalizacji w pobliżu chmury stanowi rozwiązanie ekonomiczne i właściwe pod względem wydajności. W innych sytuacjach można zastosować podejście wymagające mniejszej powierzchni. Scenariusz obejmujący procesy całkowicie lokalne będzie odpowiedniejszy w przypadku rozwiązania z wirtualną pamięcią masową w pobliżu brzegu sieci. Takie podejście może również uwzględniać sztuczną inteligencję lub przetwarzanie na poziomie lokalnym. W celu zilustrowania tego przykładu wyobraźmy sobie teraz odrzutowiec transportowy, który pobiera terabajty danych o locie podczas lądowania. Takie dane mogą być kierowane lokalnie do zasobu w pobliżu brzegu, gdzie zostaną wstępnie przetworzone i tymczasowo przechowane, po czym przetworzone, podsumowujące dane przekazywane są do głównego centrum danych w celu dalszej analizy i archiwizacji.

Przykład hybrydowej infrastruktury wielochmurowej ilustrujący scenariusze rdzeniowe i brzegowe

Hybrydowa infrastruktura to przyszłość

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Hybrydowa infrastruktura cyfrowa w środowiskach wielochmurowych to przyszłość, o ile nie jest już częścią teraźniejszości. Liderzy cyfrowi muszą wykorzystać możliwości wiążące się z hybrydowym środowiskiem wielochmurowym. Podejście hybrydowe zapewnia możliwość integracji elementów fizycznych i wirtualnych w mieszanym środowisku, które wykorzystuje zalety obu tych rozwiązań.

Hybrydowa architektura wielochmurowa umożliwia taką integrację w ramach jednej platformy, która jest w stanie obsługiwać środowisko heterogeniczne, usługi kolokacji i usługi wirtualne. Tak zintegrowane podejście zapewnia dostęp do wielu ekosystemów cyfrowych i biznesowych, zarówno na poziomie fizycznym, jak i wirtualnym. Kluczem w tej sytuacji jest wdrożenie prostej platformy, która nie wpłynie niekorzystnie na niezawodność, bezpieczeństwo ani kontrolę, co oznacza, że musi ona zostać wdrożona przez dostawcę doskonale znającego się na specyfice tak złożonego środowiska. Każda organizacja IT stoi w obliczu takiego samego wyzwania — migracji ze starszych modeli infrastruktur IT do nowoczesnych, skoncentrowanych na chmurze środowisk pracy. Globalna platforma Equinix oferuje odpowiedni zestaw możliwości, aby sprostać temu wyzwaniu. Umożliwiamy firmom łatwy dostęp do podstawowych elementów cyfrowej infrastruktury Equinix i innych kluczowych partnerów, które ułatwiają wybór, wdrażanie i orkiestrację hybrydowej infrastruktury IT, wykorzystując jednocześnie nasze sprawdzone osiągnięcia w zakresie niezrównanej niezawodności i wydajności. Dostępne na Platformie Equinix® oferty infrastruktur cyfrowych, takich jak Equinix Fabric™, Network Edge i Equinix Metal™ pozwalają wykorzystać pojawiające się możliwości wirtualne na brzegu, ułatwiając dostęp i integrację rosnącej różnorodności ekosystemów dostawców i partnerów poprzez bezpośrednie i bezpieczne połączenia prywatne.

Aby dowiedzieć się więcej, jak hybrydowa infrastruktura cyfrowa w środowiskach wielochmurowych stanowi kluczowy element coraz szybszej transformacji cyfrowej, pobierz raport „IDC — Plan gwarantowanego sukcesu transformacji cyfrowej: na początek hybrydowa infrastruktura i połączone ekosystemy”.

Avatar photo
Matthew Gingell Product Marketing Senior Principal, EMEA
Subscribe to the Equinix Blog